ข้อมูลการสมัคร


ข้อมูลส่วนตัว

สถานศึกษาเดิม

ข้อมูลด้านครอบครัว

บิดา

มารดา


ด้านที่อยู่อาศัย

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน

ผู้ปกครอง*

สำหรับนักศึกษาทุน (ท่านได้รับทุนจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่ใด)

สำหรับนักศึกษาโควต้า (ท่านเป็นนักศึกษาโควต้าจากสถาบันใด)


ท่านมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืม (กยศ.) หรือไม่ *

ทราบข่าวสารข้อมูลรับสมัครจาก

ความสามารถพิเศษ