รับสมัครสอบคัดเลือก
                         3 สาขางาน ดังนี้

สาขางานชายหญิงรวม
เทคนิคยานยนต์
220
20
240
ธุรกิจการบริการยานยนต์
5
35
40
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
15
5
20
รวมทั้งสิ้น
240
60
300